/ Mentoring

"pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, zanim jeszcze odszukasz swoje biurko w nowej firmie, jest odnalezienie osoby, która będzie Twoim nauczycielem i adwokatem"

Lee Laccoca
znany manager przemysłu amerykańskiego
prezes Forda i Chryslera

Co to jest mentoring?

Mentoring w organizacji to sformalizowana relacja dwóch osób, oparta na regularnych partnerskich spotkaniach, której celem jest odkrywanie i rozwój potencjału podopiecznego (mentee), doradztwo w zakresie omawianych problemów oraz nawet bycie jego adwokatem w sytuacjach kryzysowych. W zależności od sytuacji i potrzeb organizacji mentoring może tez obejmować ewaluacje i kształtowanie ścieżki rozwoju, programowanie sukcesu mentee w organizacji.

Program mentorski w firmie jest istotnym elementem efektywnego zarządzania talentami w organizacji i transferem wiedzy oraz poziomem zaangażowania i motywacji różnych grup pracowników firmy. Wykorzystuje on z jednej strony wiedzę, kompetencje i doświadczenia starszych pracowników oraz zaangażowanie i zapał do pracy pracowników młodszych.

Etapy wdrażania programu mentorskiego w organizacji, które dla Państwa realizujemy w całości lub w nich towarzyszymy i doradzamy.

Ustalenie głównych celów i założeń programu mentorskiego dla organizacji, w pełni oparte na dostosowaniu do potrzeb firmy.

Tworząc programy mentoringowe trzymamy się zasady, że to musi być istotny element całości polityki perspnalnej, współgrający ze startegią firmy, a róa.nocześnie elastycznie odnoszący się do aktualnych potrzeb firmy w danym momencie jej rozwoju.

Zbudowanie zaangażowania członków organizacji - zarówno kadry top managementu,, jak i samych uczestników programu mentorskiego.

To nieodzowny element przygotowania programu, opiera się ona na stworzeniu przejrzystego systemu mentorskiego oraz na stworzenie tzw. "koalicji sukcesu" opartej na odpowiednich ludziach z organizacji (np. przedstawiciele HR, top management lub zarząd oraz liderzy opinii). To etap spotkań, rozmów indywidulanych i grupowych, których celem jest praca na postawach ale tez przygotowanie zespołu do wejścia w kolejny etap programu.

Zdefiniowanie katalogu wartości, zasad i procedur, które będą podstawą procesu mentoringu w organizacji i są niezbędne do zbudowania profilu kompetencyjnego mentora.

To etap oparty na współpracy naszych konsultantów w przedstawicielami organizacji, w ramach spotkań, rozmów indywidualnych i grupowych.

Stworzenie precyzyjnego profilu mentora i założeń organizacyjnych programu mentorskiego.

Na podstawie katalogu wypracowanego w etapie wcześniejszym tworzymy profil mentora, wymagania wobec tych osób - dotyczące jego kompetencji, osiągnięć, predyspozycji osobowościowych, ale tez wymogów formalnych. Dzięki temu etapowi skutecznie i bez zbędnych błędówa. oceny i ulegania automatyzmom, będzie można dobrach grupę mentorów do programu. Na tym etapie dokonujemy też założeń organizacyjnych, ustalamy plany działań, harmonogramy i przygotowujemy dokumenty niezbędne do pracy w programie.

Rekrutacja i selekcja przyszłych mentorów i mentee, którzy zostaną zaproszeni do programu oraz dobór ich w stałe pary do procesu.

Wybór dokonywany jest wspólnie, przez naszych konsultantówa. i Państwa zespół partnerów programu, oparty jest o wytyczne z profilu przygotowanego wcześniej, chęci i gotowości poszczególnych pracowników, miejsca w strukturze organizacji (wykluczenia zależności i bliskości w strukturze). Następnie tworzy się dopasowywanie ich w dwójki mentor - mentee, według odpowiedniego klucza i zasad doboru osób, liczebności podopiecznych dla jednego mentora, częstotliwości i długości spotkań mentoringowych, itp..

Szkolenia przygotowujące uczestników programu:

 • dla mentorów - poznanie narzędzia, wypracowanie kompetencji, motywacja do programu
 • dla mentee - zbudowanie nastawienia, poznanie metod pracy oraz zmotywowanie do uczestnictwa w procesie.
Założenia te realizujemy podczas warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych. Proponujemy od 4 do 6 dni szkoleniowych.

Rozpoczęcie spotkań mentorskich według przyjętego trybu, planu.

Rozpoczynamy program spotkaniem grupowym dla wszystkich - w ramach polityki informacyjnej i wprowadzenia organizacyjnego. W trakcie trwania dbamy o zaplecze procesu - miejsca, dokumentacja niezbędna do spotkań, itp..

W trakcie trwania programu oferujemy:

 • superwizje z zewnętrznymi mentorami, rozwijające warsztat pracy i kompetencje mentorów z programu
 • konsultacje dla mentorów
 • wsparcie grupowe dla mentorów - warsztat rozwijający i pomagający radzić sobie w trudnych sytuacjach
 • dla wzmocnienia procesu - indywidualne mentoriale dla mentorów
 • wsparcie grupowe bądź indywidulane (w zależności od potrzeb grupy) dla mentee - planowane w połowie czasu trwania programu
 • stałe i systematyczne monitorowanie procesu, według przyjętych standardów i założeń,
 • w połowie trwania programu dokonujemy ewaluacji - rezultatów, pracy mentorów i zaangażowania mentee.

Opisane metody przedstawiamy jako opcje do wyboru, co jest uzależnione od organizacji i jej potrzeb oraz częściowo od ewaluacji przeprowadzonej w połowie czasu trwania i jej wyników.

Ewaluacja całego programu i jego skuteczności - dostosowana do ustanowionych na początku celów i założeń programu.

Każdy program mentoringu to proces długofalowy, zakłada się, ze minimalny czas trwania to około 6 miesięcy aż do roku czasu trwania procesu.

Nasze wsparcie i doradztwo jest intensywne w fazie przygotowań i wprowadzenia, a w trakcie trwania procesu już raczej towarzyszymy procesowi i monitorujemy go. Etap ewaluacji też realizujemy albo w całości, albo przygotowujemy narzędzia i jedynie to konsultujemy w trakcie trwania.

Stopień współpracy i rozłożenia zadań w trakcie realizacji zależy zdecydowanie od potrzeb i wymagań organizacji oraz od zasobów, którymi firma dysponuje.

Cele programów mentoringu w organizacji:

 • właściwy transfer wiedzy i doświadczeń w organizacji
 • budowanie kultury organizacji opartej na tych wartościach
 • rozwój motywacji i zaangażowania pracowników
 • kształtowanie postaw opartych na współpracy i tworzenie zasad komunikacji
 • budowanie kultury organizacyjnej formy w oparciu o współistniejące style zarzadzania i kierowania ludźmi.

Korzyści płynące z realizacji programów mentorskich w organizacji:

 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • wzmocnienie procesu efektywnego transferu wiedzy w organizacji
 • rozwój indywidualny członków organizacji
 • elastyczne przystosowanie młodszych pracowników do zasad i norm w firmie
 • wzrost satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników
 • skuteczniejsze planowanie ścieżek rozwoju
 • wsparcie procesu sukcesji stanowisk, możliwość lepszego wyłaniania liderów
 • poprawa relacji miedzy pracownikami różnych szczebli w strukturze poprzez poprawę jakości komunikacji
Copyrights © 2001 - 2021 & All Rights Reserved by TreDo Treningi Doradztwo.